تلفن:05134372188-

موبایل: 09352621431- برهانی 09151132114

آدرس: دفتر فروش= تهران جاده شهریار مشهد جاده شاندیز

کارخانه: تهران جاده شهریار نرسیده به سعید آباد خیابان وحید3